Altori – oświetlenie meblowe

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Altori obowiązujący od dnia 30 września 2018 roku

Spis treści:
&1. Definicje
&2. Postanowienia ogólne
&3. Odstąpienie, wypowiedzenie umowy
&4. Rejestracja
&5. Sprzedaż towarów
&6. Ograniczenia techniczne i merytoryczny
&7. Obowiązki i uprawnienia użytkownika
&8. Postępowanie reklamacyjne
&9. Zablokowanie konta użytkownika
&10. Poufność
&11. Polityka prywatności
&12. Polityka cookies
&13. Postanowienia końcowe

&1. DEFINICJE

ALTORI – Altori Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Leśnej 48, 43-200 Pszczyna wpisaną do Rejetru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000418510, NIP:6381806699, REGON: 243083466;

Regulamin- niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Serwis – zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www.altori.pl za pośrednictwem której świadczone są usługi.

Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.

Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem (Identyfikatorem) i hasłem służące do skorzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ALTORI.

Baza Kont Użytkowników- zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez ALTORI jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ALTORI na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa- pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422.) obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ALTORI podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 24.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

&2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych w tym sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu.

1. Usługę świadczy Altori

2. Kontakt z ALTORI: tel.: +48 32 448 48 34, opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta użytkownik, email: sklep@altori.pl , formularz kontaktowy dostępny w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT

3. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do panelu użytkownika umożliwiającego zarządzanie informacjami dotyczącymi zakupywanych towarów.

4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

5. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu.

6. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

Urządzenie końcowe typu komputer desktop, laptop, smarfon, tablet wyposażone:

Mysz lub inny manipulator + klawiatura

Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

(a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

(b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

(c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

(d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

(e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

8. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego

9. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów (części zamiennych oraz innych towarów oferowanych do sprzedaży detalicznej) stanowiących ofertę Serwisu.

10. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

11. ALTORI zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów.

12. Liczba oferowanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Użytkowników, aż do wyczerpania zapasów.

13. Informacje podane w Serwisie (w szczególności dotyczące cen towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

14. Wszystkie podane na stronie www Serwisu ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

15. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub strony przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ALTORI.

16. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk

&3. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 8 i 9 Regulaminu.

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje poprzez usunięcie Konta.

3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na świadczenie usługi w okresie trwania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utrata prawa odo odstąpienia od takiej umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem tutaj. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

5. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:

7. w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,

8. w każdym czasie, bez podania przyczyny.

9. ALTORI zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

10. W przypadku stwierdzenia przez ALTORI upływu terminów,oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ALTORI uzasadniają wypowiedzenie ALTORI prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ALTORI. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.

11. ALTORI ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

&4. REJESTRACJA

Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

1. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na towar.

2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Identyfikator oraz hasło. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ALTORI, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11 poniżej.

4. ALTORI przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:

a) zawarcia Umowy z Użytkownikiem,

b) ukształtowania treści Umowy,

c) zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,

d) realizacji umów sprzedaży towarów, doręczenia, rozliczenia i obsługi procesu reklamacji,

e) w celu prowadzenia Serwisu.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

7. Użytkownik proszony jest aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

8. Dokonując rejestracji Użytkownik jest proszony wskazać następujące dane osobowe:

a)W przypadku rejestracji jako Użytkownik Zarejestrowany:

Imię,

nazwisko,

adres,

kod pocztowy,

miasto,

kraj

nr telefonu

adres mailowy

nr NIP i nazwę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

b) W przypadku złożenia zamówienia na towar przez Użytkownika niezarejestrowanego użytkownik jest proszony podać:

Imię,

nazwisko,

adres dostawy,

kod pocztowy dostawy,

miasto dostawy,

kraj dostawy

nr telefonu

adres mailowy

nr NIP i nazwę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

9. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

10. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania Serwisu.

11. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od ALTORI na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). Podanie danych osobowych przez użytkownika nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienie na towary w Serwisie.

W takim przypadku, ALTORI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

&5. SPRZEDAŻ TOWARÓW

Sprzedaż towarów poprzez Serwis następuje zgodnie z Regulaminem.

1. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „sposób wysyłki”.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik (kodowanie kolorów).

4. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu z chwilą kliknięcia w przycisk „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Zamówienia przez Serwis można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty , niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

7. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).

8. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji ALTORI podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.

9. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na podane konto e-mail list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.

10. Zamówione towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, użytkownik proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do ALTORI.

11. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i jest wskazany na stronach Serwisu.

12. Przy każdym towarze w Serwisie podany jest czas wysyłki. Czas wysyłki to okres czasu, który upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu ekspedycji paczki z przedsiębiorstwa ALTORI (uwzględniane są tylko dni robocze).

13. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

14. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

15. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski są wskazane w zakładce „sposób wysyłki”.

16. Jeśli w zamówieniu znajdą się towary niedostępne do wysyłki, ALTORI niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

17. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przez wysłaniem przesyłki (przedpłata), dokonać szybkiej płatności elektronicznej poprzez kanał Przelewy24, lub przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).

18. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Użytkownik nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres ALTORI. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu ,o ile Konsument wskazał numer rachunku bankowego. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar ALTORI niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

19. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia użytkownika oraz ALTORI podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

20. Koszty przesłania produktu do użytkownika są zwracane przez ALTORI w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Serwisie;

21. Koszty przesłania (zwrotu) produktu w związku z odstąpieniem przez użytkownika umowy do ALTORI ponosi natomiast użytkownik. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

22. ALTORI jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność ALTORI z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

23. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

24. ALTORI nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, poza informacjami zawartymi na stronach Serwisu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

25. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

26. W razie nie uznania reklamacji przez ALTORI, zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta z ALTORI, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

&6. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

ALTORI nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

1. ALTORI zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,

c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,

d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,

e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

&7. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) informowania ALTORI o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,

b) przestrzegania Regulaminu,

c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

&8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ALTORI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ALTORI.

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:

a) wady fizycznej towaru,

b) wady powstałej w wyniku dostawy,

c) gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

2. ALTORI obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ALTORI przez podmioty, za które ALTORI nie ponosi odpowiedzialności, ALTORI przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

&9. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

ALTORI zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

1. naruszy postanowienia Regulaminu,

a) używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,

b) kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.

&10. POUFNOŚĆ

Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

1. ALTORI może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ALTORI, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ALTORI lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

&11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przejdź do działu polityka prywatności. Link

&12. POLITYKA COOKIES

Przejdź do działu polityka prywatności. Link

&13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ALTORI dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

1. ALTORI zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

2. ALTORI zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.

3. ALTORI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn a to jest:

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług; w takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail albo poprzez publikację informacji w Serwisie.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@altori.pl lub zgłaszać listownie na adres: Altori, ul. Leśna 48, 43-200 Pszczyna.

7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

8. Regulamin zobowiązuje od dnia 30.09.2018 roku.

9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

10. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
a. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
b. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.

NEWSLETTER

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych (newsletter) od ALTORI danych osobowych. Administrator danych osobowych informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysyłki newslettera, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pańśtwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym weszli Pańśtwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.
4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować Altori sp. Z o.o. sp. k., ul. Leśna 48, 43-200 Pszczyna, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@altori.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 32 448 48 34, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@altori.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Altori Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Leśna 48

43-200 Pszczyna

z dopiskiem “Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – POBIERZ, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarcznia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony przez Altori), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą państwo dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni na adres:

Altori Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Leśna 48

43-200 Pszczyna

z dopiskiem “Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Scroll to Top