Altori – oświetlenie meblowe LED – Pszczyna

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług oraz zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientami Umów Sprzedaży. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść co jest warunkiem korzystania z Usług i zawarcia Umowy  Sprzedaży.

 

3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 

4. Podstawowe definicje:

a) Regulamin – niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 poz. 1204 ze zm.).

 

b) Sprzedawca: ALTORI – Altori sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Leśnej 48, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000418510, NIP:6381806699, REGON: 243083466;

 

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;

 

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

e) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 poz. 1204 ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 

f) Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis – Usługa elektroniczna, sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.altori.plza pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży.

 

g) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;

 

h) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a ALTORI na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Klienta z Usług na warunkach określonych w Regulaminie

 

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

 

II. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

1. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „wysyłka”.

 

2. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

3. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Klient (kodowanie kolorów).

 

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu z chwilą kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę”

 

5. Zamówienia przez Sklep można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.

 

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

 

7. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych
kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).

 

8. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji ALTORI podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.

 

9. Po złożeniu zamówienia Klienta otrzymuje na podane konto e-mail list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.

 

10. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, użytkownik proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do ALTORI.

 

11. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

 

12. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

13. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

 

14. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wskazany jest w zakładce „wysyłka”.

 

15. Jeśli w zamówieniu znajdą się towary niedostępne do wysyłki, ALTORI niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Klientem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

 

16. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przed wysłaniem przesyłki (przedpłata), dokonać szybkiej płatności elektronicznej poprzez kanał Przelewy24, lub przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).

 

17. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres siedziby firmy ALTORI lub drogą elektroniczną na adres mailowy. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Klient zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, o ile Klient wskazał numer rachunku bankowego. Klient ma obowiązek zwrócić Towar ALTORI niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

18. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz ALTORI podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

19.Koszty przesłania produktu do Klienta są zwracane przez ALTORI w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie.

 

20. Koszty przesłania (zwrotu) produktu w związku z odstąpieniem przez Klienta umowy do ALTORI ponosi natomiast Klient. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

21. ALTORI jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Klient, odpowiedzialność ALTORI z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

22. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 

 

23. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

 

III. WARUNKI DOSTAWY

 

1. Zakupione Towary dostarczane są na terenie Polski na koszt Klienta przez firmę kurierską GLS na adres wskazany przez Klienta.

 

2. Koszt dostawy kurierem GLS wynosi:

PRZEDPŁATA – 18,50 zł

POBRANIE – 26,00 zł

 

3. W przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 200,00 PLN (zamówienia za pobraniem i płatne przelewem) Sprzedawca w pełni pokrywa koszty dostawy na terenie Polski.

 

4. Dane Sprzedawcy do przelewu:

ALTORI sp. z o.o. sp. k

ul. Leśna 48

43-200 Pszczyna

W tytule proszę wpisać
imię i nazwisko zamawiającego

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Reklamacja zgłaszana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ALTORI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ALTORI w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (faktury VAT). Mogą Państwo skorzystać również z formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:

a) wady fizycznej towaru,

b) wady powstałej w wyniku dostawy,

c) gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

 

2. ALTORI obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ALTORI przez podmioty, za które ALTORI nie ponosi odpowiedzialności, ALTORI przesyła Klient zgłaszającemu reklamację w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Umowa o świadczenie usług Sklepu zawarta pomiędzy Klientem a ALTORI może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym.

 

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Klient wyraził zgodę na świadczenie usługi w okresie trwania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utratą prawa odo
odstąpienia od takiej umowy.

 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej mailem wysłanym na podany adres sklep@altori.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Firmy z dopiskiem „ZWROT”. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny na naszej stronie. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

 

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony przez Altori), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni na adres: 

Altori sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Leśna 48

43-200 Pszczyna

z dopiskiem “Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 

ALTORI nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Sklepu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

 

1. ALTORI zastrzega sobie  prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Sklepu,

c) zmiany parametrów oraz cech użytkowych i możliwości Sklepu,

d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu, po opublikowaniu na stronie Sklepu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,

e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie
odstąpienie.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Altori sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Leśnej 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418510, NIP: 6381806699, REGON: 243083466; 

 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 

3. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 

4. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne:

a) podanie danych osobowych w formularzu zamówienia w tym: imienia, nazwiska, opcjonalnie nazwy firmy, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail jest konieczne w celu złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym;

b) jeżeli Klient zgłasza reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenia procesu reklamacyjnego;

c) z uwagi na powierzenie niektórych usług swoim usługodawcom (w tym podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą płatności, księgowe, prawne, marketingowe, hostingowe, informatyczne, administracyjno-biurowe, kurierskie czy pocztowe) firma ALTORI może ujawnić tym podmiotom dane osobowe potrzebne do wykonania danej usługi.;

d) dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ALTORI dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

1. ALTORI zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

2. ALTORI zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Sklepie, po uprzednim poinformowaniu Klienta ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.

 

3. ALTORI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn a to jest:

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych usług.

 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.

 

5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres: sklep@altori.pl lub zgłaszać listownie na adres: Altori sp. z o.o. sp. k, ul. Leśna 48, 43-200 Pszczyna.

 

6. Regulamin zobowiązuje od dnia 18.09.2018 roku.

 

7. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

8. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim.

 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);

b) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),

c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U 1994r. Nr 24, poz. 82 ze zm.)

 

 

Scroll to Top